Để được hưởng lợi từ nó, bạn phải liên hệ với chúng tôi qua thư để thiết lập tài khoản của bạn theo địa chỉ sau: shop@kozoom.com

Để xác thực yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn gửi cho chúng tôi số thành viên FFB của bạn. Tất cả các hóa đơn sẽ được thành lập dưới tên của hiệp hội hoặc công ty. Địa chỉ thanh toán và phương thức thanh toán cần khớp với địa chỉ của Câu lạc bộ. Trong mọi trường hợp, một cá nhân không được nhận các điều kiện như câu lạc bộ.

Đối với người bán lại, thủ tục là khá giống nhau. Do đó, bạn sẽ phải liên hệ với chúng tôi qua đường bưu điện. Ngoài yêu cầu của bạn, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi:

  • Số SIRET nếu công ty của bạn đặt tại Pháp
  • Số giấy phép kinh doanh và đăng ký VAT nếu công ty của bạn ở nước ngoài
    Bạn sẽ nhận được một email xác nhận việc tạo câu lạc bộ hoặc tài khoản người bán lại của bạn.